Mijn favorieten

Grond om te boeren!

ABN AMRO verwacht de komende jaren grotere prijsverschillen in landbouwgrond. Zowel het prijsverschil tussen meer en minder courante percelen neemt toe, als het prijsverschil tussen grasland en akkerbouwland. De prijs van grasland staat onder druk, terwijl de prijs van courant akkerbouwland licht stijgt.

De gemiddelde prijs waarvoor Nederlandse landbouwgrond wordt verhandeld is de afgelopen zeven jaar met circa dertig procent gestegen. Dit jaar kwam er een kentering en daalden de prijzen in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de prijs van landbouwgrond weer. Met name akkerbouwland werd duurder. De prijs van grasland stagneerde. ABN AMRO verwacht dat de prijsvorming van grasland de komende jaren onder druk staat en sluit prijsdaling niet uit. Terwijl goed akkerbouwland in prijs gaat stijgen. Het rendement in de melkveehouderij is beperkt en het aantal stoppers zal, mede als gevolg van het stikstofbeleid, de komende jaren toenemen. Daarnaast zijn er fosfaatrechten nodig om grasland te exploiteren. Dat drukt de ‘kale’ grondprijs. Het gemiddelde zegt echter niet alles. De prijsverschillen tussen courante, productieve percelen en grond met minder landbouwkundige waarde nemen de komende jaren verder toe.

In deze publicatie gaan we in op de factoren die de komende jaren de prijs van landbouwgrond bepalen. Er zit veel dynamiek in dit krachtenveld. We lopen de belangrijkste ontwikkelingen door en spreken onze verwachting uit over hoe elke factor de komende tijd de grondprijs gaat beïnvloeden. Diverse ontwikkelingen die een rol spelen zijn nog onzeker, zoals de uitwerking van het stikstofbeleid, pachtregelgeving en grondgebonden melkveehouderij. We gaan hier separaat op in en realiseren ons terdege dat de verwachtingen onder een voorbehoud uitgesproken dienen te worden.

Hieronder kunt u het uitgebreide rapportage bekijken:

Grond om te boeren