Mijn favorieten

Wetgeving AVG

Koopovereenkomst doorsturen naar de taxateur en de AVG

Ook een jaar na inwerkingtreding van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) worden er aan de Juridische Dienst dagelijks vragen gesteld over de privacywetgeving. Onlangs werd de vraag gesteld of de verkopend makelaar de koopovereenkomst zonder toestemming mag doorzetten naar de notaris en de taxateur. Vorige week hebben wij antwoord gegeven op de eerste vraag. Nu behandelen wij de vraag of de koopovereenkomst mag worden doorgezet naar de taxateur.
Als een verkopend makelaar de koopovereenkomst doorzet naar de taxateur dan worden er persoonsgegevens verwerkt. De verkopend makelaar stuurt immers de koopovereenkomst met persoonsgegevens door aan een persoon (taxateur) waar hij geen klantrelatie mee heeft. Op grond van artikel 5 lid 1 sub a AVG moeten persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. Een makelaar verwerkt persoonsgegevens rechtmatig als de verwerking is gebaseerd op één van de grondslagen uit artikel 6 AVG.
Grondslag

De AVG vereist dat de makelaar een wettelijke grondslag heeft wanneer hij/zij persoonsgegevens doorzet. Als de verkopend makelaar de koopovereenkomst doorzet naar de taxateur dan is de wettelijke grondslag hiervoor ‘het voorbereiden dan wel uitvoeren van de overeenkomst’, artikel 6 lid 1 onder b AVG. Immers, de makelaar heeft een opdracht tot dienstverlening (opdrachtovereenkomst) afgesloten. Het doel van deze opdracht is dat de woning wordt verkocht en in eigendom wordt overdragen aan de koper. Om dit doel te bereiken heeft koper een financiering nodig. Om de woning te financieren moet de marktwaarde van de woning door een taxateur worden vastgesteld. Daarom schakelt de koper een taxateur in. Voor het vaststellen van de marktwaarde van de woning kunnen diverse juridische bepalingen uit de koopovereenkomst van belang zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van verontreinigde grond? Wat hebben partijen daarover verklaard in de koopovereenkomst? Zit er asbest in de woning? Wat hebben partijen daarover verklaard in de koopovereenkomst? Is er een stuk grond van de verkochte woning in gebruik door de buren? Wat heeft verkoper daarover verklaard in de koopovereenkomst dan wel vragenlijst? Informatie die van belang kan zijn voor het vaststellen van de marktwaarde door de taxateur. Derhalve valt de doorgifte van de koopovereenkomst door de verkopend makelaar aan de taxateur binnen de wettelijke grondslag ‘noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst'.
Toestemming niet noodzakelijk

Gezien het bovenstaande is het dan ook niet noodzakelijk om de grond toestemming uit artikel 6 AVG te gebruiken voor het doorzetten van de koopovereenkomst naar de taxateur. De verkopend makelaar heeft immers de twee bovengenoemde grondslagen om de koopovereenkomst door te zetten naar de taxateur. Overigens worden er in de AVG aan het geven van expliciete toestemming voorwaarden verbonden. En daarvan is het recht op intrekking van de toestemming. Dit moet ook vooraf worden medegedeeld, artikel 7 lid 3 AVG. Als een van de partijen zich daar vervolgens op beroept moet daar direct gehoor aan gegeven worden. Indien intrekking van de toestemming plaatsvindt, dan betekent dat de overeenkomst mogelijkerwijs verder niet ten uitvoer gebracht kan worden. Daarmee zou verkoper of koper misbruik van het intrekken van toestemming kunnen maken. Bijvoorbeeld als met van de overeenkomst af zou willen. Bovendien is het opnemen van een expliciete toestemming in de koopovereenkomst niet de juiste plek. De makelaar is namelijk geen contractspartij. De koopovereenkomst wordt immers gesloten tussen verkoper en koper.
Conclusie

Mag de verkopend makelaar de koopovereenkomst zonder toestemming doorzetten naar de taxateur? Het antwoord is ja. Is daar expliciete toestemming voor vereist? Het antwoord is Nee.